Cadena Rivadavia – Murió por coronavirus Armando Manzanero